Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky pro užívání internetových stránek Cviky pro zdraví – úplné znění z 1. 9. 2009

1. Provozovatel

Internetové stránky www.cvikyprozdravi.cz (dále stránky Cviky pro zdraví, případně stránky) obsahují jednoduchý internetový obchod s licencemi umožňujícími plný přístup k jejich obsahu. Provozovatelem stránek a internetového obchodu je PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. Její živnostenský list vydal dne 2. 6. 2005 živnostenský odbor Úřadu MČ Praha 6, Československé armády 23, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 52, pod číslem jednacím ŽO/U7715/2005/Hra.

2. Uživatel

Uživatelem je každý, kdo si obsah stránek Cviky pro zdraví prohlíží v internetovém prohlížeči, případně používá program Budík, který z těchto stránek stáhl. Uživatel může být na stránkách Cviky pro zdraví nepřihlášen, nebo přihlášen. Přihlášený uživatel je na těchto stránkách registrován a buď nemá, nebo má licenci.

3. Souhlas uživatele s Podmínkami

Provozovatel má za to, že uživatel se s těmito Podmínkami seznámil. Pokud i poté pokračuje v prohlížení obsahu stránek Cviky pro zdraví nebo v používání programu Budík, vyjadřuje tím svůj souhlas s Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

4. Licence

Platná licence umožňuje registrovanému uživateli přístup k celému veřejnému obsahu stránek a ke všem těm jejich funkcím, které jsou určeny uživatelům. Součástí každé licence je údaj o časovém období, ve kterém je platná. Uživateli, který má licenci, je tento údaj dostupný v části Můj účet. Licenci lze získat výhradně v internetovém obchodě na stránkách Cviky pro zdraví. Je nepřenosná a neopravňuje uživatele k jinému užití obsahu stránek Cviky pro zdraví než pro jeho osobní potřebu.

5. Poskytovaná služba

Provozovatel poskytuje uživateli prostřednictvím stránek Cviky pro zdraví službu, jejíž rozsah závisí na tom, zda je či není uživatel přihlášen, zda má či nemá licenci a jak dlouhá je její platnost. Touto službou je poskytování výhradně obecných informací o souvislostech, které podle současného stavu vědeckého poznání existují zejména mezi dlouhodobě uplatňovanými pohybovými stereotypy, vlivy prostředí, některými zdravotními problémy a tělesným cvičením. Ač stránky Cviky pro zdraví obsahují řadu orientačních testů, součástí poskytované služby nikdy není stanovení zdravotní diagnózy uživatele nebo její dílčí části. Ač stránky Cviky pro zdraví obsahují řadu doporučených cviků, cvičebních programů a cvičebních sestav, součástí poskytované služby nikdy není léčba případných zdravotních problémů uživatele. Zdravotní diagnózu uživatele může stanovit výhradně lékař na základě vyšetření. Ten také případně doporučuje vhodnou léčbu. Součástí poskytované služby nikdy nejsou ani záruky, že provádění cvičení, která stránky obsahují, povede ke zlepšení zdravotního stavu uživatele, nebo že ho nezhorší. Provozovatel totiž mimo jiné nezná zdravotní stav uživatele ani přesnou povahu jeho případných zdravotních problémů. Nemůže ani zajistit, aby uživatel správně prováděl obecně doporučované testy a cvičení. Je odpovědností uživatele, aby slučitelnost obecně doporučovaných testů a cvičení se svým zdravotním stavem konzultoval s lékařem – stránky ho na to ostatně na několika místech výslovně upozorňují.

6. Údaje o uživatelích

Při registraci ani při objednávání licence provozovatel nezjišťuje osobní údaje uživatelů a neověřuje správnost ostatních údajů, které uvádějí. Z tohoto důvodu nelze pokládat za osobní údaje uživatelů ani ty údaje, které případně uvádějí v soutěžích a anketách organizovaných na stránkách Cviky pro zdraví (například věk, pohlaví, typ zdravotních obtíží, způsob, jak jim čelí, a podobně). Provozovatel neumožní třetím osobám přístup k údajům, které si konkrétní uživatel uložil na stránkách během užití jejich obsahu (například informace o jeho oblíbených cvicích a podobně). Provozovatel si však vyhrazuje právo využívat podle vlastního uvážení souhrnné (a tedy zcela anonymní) údaje statistického charakteru (například o tom, které cviky jsou nejčastěji zařazovány mezi oblíbené, jaká je návštěvnost jednotlivých částí stránek a podobně).

7. Užití obsahu stránek Cviky pro zdraví

Veškerý obsah stránek Cviky pro zdraví, zejména animace cviků, videa, fotografie, kresby, logo, texty a program Budík, je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Pokud u některé části stránek Cviky pro zdraví není výslovně uvedeno, že je možné ji dále šířit, je k jinému použití obsahu stránek nebo jeho částí než pro osobní potřebu uživatele třeba předem získat písemný souhlas provozovatele.

8. Případné budoucí změny těchto Podmínek

Provozovatel může tyto Podmínky v budoucnu měnit, zejména kvůli upřesnění nebo vznikne-li potřeba doplnit je v souvislosti s rozšířením funkcí stránek (například o diskusní fóra). Každou provedenou změnu Podmínek provozovatel oznámí v části Aktuality, upozorní uživatele na změnu e-mailem a současně na tomto místě zveřejní platné úplné znění Podmínek. Provozovatel vede přehled o provedených změnách Podmínek v části Historie změn Podmínek.

9. Změna těchto Podmínek a licence

Pokud během platnosti licence uživatele dojde ke změně Podmínek, může uživatel oznámit svůj nesouhlas se změnou Podmínek písemně e-mailem. Provozovatel poté ukončí platnost jeho licence a vrátí uživateli poměrnou část její ceny odpovídající době, o niž byla platnost licence zkrácena. Provozovatel má za to, že uživatel, který svůj nesouhlas se změnou Podmínek neoznámil, se seznámil se změnou Podmínek a souhlasí s ní.

Historie změn Podmínek

K žádným změnám Podmínek dosud nedošlo.